تعداد 600 بسته کمک معیشتی

مسئول واحد اداری و منابع انسانی شرکت مانا انرژی پاک گفت: در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر کمک های مومنانه به نیازمندان در مرحله اول تعداد 600 بسته کمک معیشتی توسط شرکت مانا انرژی پاک هر کدام به ارزش 500 هزار تومان تهیه و بین نیازمندان و آسیب دیدگان توزیع شد.